Hồ sơ mở ngành

'); a.document.close(); a.print(); }